Hračky -50 % sleva na druhý kus / akce trvá od 15. 5. 2024 do 2. 6. 2024 /

Oblíbené (0)

Můj obchod

0

Podmínky a informace o zpracování osobních údajů – Kamery

Pepco Czech Republic s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, IČ 24294420, (dále jen „Pepco ČR “ nebo „provozovatel“) jako provozovatel osobních údajů získává a zpracovává osobní údaje dotčených osob, kterým tímto poskytuje informace ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES („nařízení GDPR“) as ohledem na zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů („ZOOÚ“).

 

Právo námitky proti zpracování osobních údajů

Proti zpracovávání vašich osobních údajů, které je založeno na našich oprávněných zájmech, můžete kdykoli namítat, i bez uvedení důvodů. Námitku musíme řádně posoudit. Pokud neprokážeme, že máme pro zpracování Vašich osobních údajů nezbytné oprávněné důvody a že tyto převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

 

Vaši námitku můžete zaslat písemně na adresu: Pepco Czech Republic s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4; nebo emailem na adresu dpo@pepco.eu.

Podle druhu smluvního vztahu s provozovatelem jsou v tabulce níže uvedeny účely zpracování osobních údajů (dále jen „“), z nichž je zřejmá kategorie dotčených osob, právní základ pro jejich zpracování, kategorie zpracovávaných OÚ a doba, po kterou bude provozovatel tyto OÚ zpracovávat.

 

 

Společnost Pepco ČR nezpřístupňuje osobní údaje žádným třetím osobám, pouze těm, u kterých to vyžaduje zákon nebo tyto podmínky zpracovávání osobních údajů. Pepco ČR neuskutečňuje přenos osobních údajů do třetích zemí (mimo Evropské unie/Evropského hospodářského prostoru). Pepco ČR nezpracovává osobní údaje pro účely provádění automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

V případě, že je při některém z účelů zpracování právním základem pro zpracování osobních údajů plnění smlouvy, poskytnutí těchto údajů představuje smluvní požadavek pro plnění ve smyslu předmětné smlouvy. V případě neposkytnutí těchto údajů, není možné uzavření smluvního vztahu, ani následné plnění povinností ze smlouvy.

V případě, že je právním základem pro zpracování osobních údajů zákon (plnění zákonných povinností), poskytnutí těchto údajů je zákonným požadavkem. V případě neposkytnutí těchto údajů, není možné zajistit řádné plnění povinností Pepco ČR, které jí vyplývají z příslušných všeobecných právních předpisů.

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má dotyčná osoba zejména následující práva:

1) Na základě žádosti vyžadovat od společnosti Pepco ČR potvrzení, zda jsou či nejsou její osobní údaje zpracovávány (přístup k osobním údajům), za jakých podmínek, včetně rozsahu, účelu a doby jejich zpracování, a informace o zdroji získání dotčených osobních údajů;

2) Na základě žádosti vyžadovat od společnosti Pepco ČR opravu nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů, resp. doplnění neúplných osobních údajů;

3) Na základě žádosti vyžadovat od společnosti Pepco ČR vymazání/likvidaci osobních údajů pokud:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly získány nebo jinak zpracovávány,

b) v případech, kdy byly osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a tento souhlas se zpracováním osobních údajů byl odvolán, přičemž neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů nebo jiná zákonná výjimka;

c) pokud dotyčná osoba namítá zpracovávání osobních údajů na základě oprávněného zájmu a nepřevažují žádné oprávněné důvody ke zpracování nebo dotyčná osoba vznáší námitku proti přímému marketingu;

d) osobní údaje jsou zpracovávány nezákonně;

e) k tomu, aby byla splněna zákonná povinnost, musí být osobní údaje vymazány;

4) Na základě žádosti vyžadovat od společnosti Pepco ČR omezení zpracování osobních údajů pokud:

a) dotyčná osoba namítá správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího společnosti Pepco ČR ověřit správnost osobních údajů;

b) zpracování osobních údajů je nezákonné a dotyčná osoba zpochybňuje vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití;

c) společnost Pepco ČR již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování osobních údajů, ale potřebuje je dotyčná osoba k uplatnění právního nároku;

5) Podat návrh na zahájení řízení u Úřadu na ochranu osobních údajů ČR.

Žádosti v souvislosti s výše uvedenými právy je dotyčná osoba oprávněna uplatnit u odpovědné osoby na adrese dpo@pepco.eu nebo osobně nebo poštou na adresu provozovatele. Do předmětu e-mailu i dopisu je třeba uvést: „Ochrana osobních údajů „Kamery““.

Odpovědi na uvedené žádosti subjektu údajů nebo opatření přijatá na základě těchto žádostí se poskytují bezplatně. Je-li žádost dotčené osoby zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená, zejména pro její opakující se povahu (opakovaná žádost), společnost Pepco ČR má právo účtovat si poplatek zohledňující její administrativní náklady na poskytnutí informací nebo přiměřený poplatek zohledňující její administrativní náklady na sdělení, resp. na uskutečnění požadovaného opatření nebo má právo odmítnout na základě takové žádosti jednat.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit přímo na společnost Pepco ČR, a to na zodpovědnou osobu na adrese dpo@pepco.eu. Zároveň máte možnost obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; email: posta@uoou.cz, web:  https://www.uoou.cz

Naše kolekce

Oblečení a doplňky

Šmoulové

Kolekce bytových doplňků

Modern Flowers

Svět maminek a dětí

Proč se vyplatí nakupovat v Pepco?

Je vám vždy nablízku

Více než 200 prodejen. Jsme vám vždy nablízku.

Vždy nízké ceny

V Pepco najdete vše, co potřebujete a za nízké ceny.

Široký výběr

V Pepco najdete široký výběr výrobků pro sebe, svou rodinu a domácnost.

Nakupujte bez obav

Máte právo vrátit zboží do 30 dnů v libovolném obchodě Pepco na území České republiky.