Hračky -50 % sleva na druhý kus / akce trvá od 15. 5. 2024 do 2. 6. 2024 /

Oblíbené (0)

Můj obchod

0

Pepco Czech Republic s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 – Nusle, IČ 24294420 (dále jen „Pepco CR“ nebo „provozovatel“) jako provozovatel získává a zpracovává osobní údaje dotčených osob, kterým tímto poskytuje informace ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje Směrnice 95/46/ES („nařízení GDPR“) a s ohledem na zákon 110/2019 Sb., o ochraně osobních předpisů („ZOOÚ).

 

 

Právo namítat proti zpracování osobních údajů

 

 

Proti zpracování Vašich osobních údajů, které je založeno na našich oprávněných zájmech, můžete kdykoli namítat, i bez uvedení důvodů. Námitku musíme řádně posoudit. Pokud neprokážeme, že máme pro zpracování Vašich osobních údajů nezbytné oprávněné důvody a že tyto převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat.

 

 

Vaši námitku můžete zaslat písemně na adresu: Pepco Czech Republic s.r.o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 – Nusle, IČ 24294420 nebo e-mailem na dpo@pepco.eu

 

 

Podmínky a informace o zpracování osobních údajů (dále jen „OÚ“) provozovatele vysvětlují pouze základní otázky týkající se správy profilů provozovatele. Provozovatel má při zpracování Vašich OÚ přes jejich profily na sociálních sítích pouze typická administrátorská oprávnění. Při používání sociálních sítí jsou Vaše OÚ zpracovávány i ze strany poskytovatelů těchto sociálních sítí (Facebook (https://www.facebook.com/Pepcocr), Instagram (https://www.instagram.com/pepcocr/). Nad tímto zpracováním, dalším poskytováním Vašich OÚ třetím stranám a nad jejich přeshraničním přenosem do třetích zemí (které provádějí daní poskytovatelé sociálních sítí) nemáme zpravidla žádnou kontrolu a neodpovídáme za ně. Doporučujeme Vám seznámit se s podmínkami ochrany soukromí poskytovatelů platforem sociálních médií, přes které spolu komunikujeme. Za zpracování Vašich OÚ prostřednictvím sociálních sítí odpovídá provozovatel pouze v případě, jsou-li do tohoto zpracování přímo zapojeni jako společný provozovatel (statistické účely Facebook, Instagram) nebo jako provozovatel využívající služby zprostředkovatele. Provozovatel odpovídá pouze za její vlastní marketingové aktivity a její vlastní kampaně na jejích oficiálních profilech na sociálních sítích, které vysvětlují tyto podmínky ochrany soukromí.

 

FACEBOOK A INSTAGRAM:

OÚ pro sociální sítě Instagram a Facebook zpracovává společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Náměstí Grand Canal, přístav Grand Canal, Dublin 2 Irsko (dále jen „Facebook“) tak, jak je popsáno v politice Facebooku na

https://www.facebook.com/policy, https://help.instagram.com/519522125107875.

 

Provozovatel by chtěl zdůraznit, že v tomto případě mohou být údaje uživatelů zpracovávány i mimo Evropskou unii. To může mít za následek rizika pro uživatele. vymáhání práv uživatelů může být náročnější. Facebook se však podřídil podmínkám ochrany soukromí EU-USA a souhlasí s tím, že bude dodržovat normy EU na ochranu údajů

https://www.facebook.com/help/566994660333381?ref=dp).

 

V případě ostatních poskytovatelů sociálních sítí postupuje provozovatel obdobně, a vždy si pro své oficiální profily volí takovou sociální síť, jejíž provozovatel garantuje dodržování norem EU a dodržování základních standardů EU pro ochranu soukromí.

 

Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, pro účel „sociální sítě – správa profilů“ v zásadě platí, že provozovatel je vůči provozovatelům sociálních sítí v postavení zvláštního provozovatele a provozovatel sociálních sítí v postavení zvláštního provozovatele.

Odlišně od výše uvedeného je provozovatel vůči provozovateli sociální sítě Facebook pro účel „sociální sítě – správa profilů“ v postavení samostatného provozovatele a provozovatel sociálních sítí v postavení zprostředkovatele provozovatele. V rámci tohoto účelu může provozovatel využívat služeb poskytovaných společností Facebook, které jsou označeny jako „data file custom audiences“ – tj. správa publika pro realizaci reklamních kampaní, přičemž v takovém případě může docházet ke spojování OÚ zpracovávaných provozovatelem s OÚ zpracovávanými v databázích Facebooku a také služby označené jako „measurment and analytics“ – tj. služby v rámci kterých Facebook zpracovává OÚ jménem provozovatele s cílem měřit výkonnost a dosah reklamních kampaní provozovatele a poskytuje provozovateli přehledy uživatelů, kteří viděli a reagovali na reklamní obsah provozovatele umístěný na Facebookových profilech provozovatele. K tomuto zpracování OÚ uživatelů může dojít v případě, že uživatel v rámci používání uživatelského profilu zřízeného na Facebooku bude provádět interakce s reklamním obsahem provozovatele nebo s webovými stránkami provozovatele. V obou těchto případech využívá provozovatele Facebook jako zprostředkovatele, přičemž se na zpracování OÚ uživatelů se v takovém případě uplatňují následující právní záruky:

https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing .

 

Pro účel „sociální sítě – statistické údaje“ je provozovatel společným provozovatelem se společností Facebook. V rámci tohoto účelu může provozovatel údaje o uživatelích a o jejich chování na sociálních sítích získané prostřednictvím poskytovatelů sociálních sítí Facebook zpracovávat za účelem průzkumu trhu a reklamy. Např. z chování uživatelů sociálních sítí se při jejich používání vytvářejí tzv. Profily použití, ve kterých se ukládají zájmy uživatelů, a to bez ohledu na zařízení používaná uživateli. Profily použití se mohou následně využívat při nabídce a zobrazování reklam danému uživateli. personalizovaná reklama. Pro tyto účely se ukládají v počítačích uživatelů také tzv. cookies, ve kterých je uloženo uživatelské chování a zájmy daného uživatele. V rámci účelu „sociální sítě – statistické údaje“ Facebook poskytuje provozovateli jako majiteli a správci jeho oficiálních profilů na sociálních sítích (tzv. fanpage) statistiku a informace v takovém rozsahu, že je lze považovat za OÚ, nakolik tyto pomáhají provozovateli získávat přehled o druzích akcí, které uživatelé na svých stránkách provádějí (dále jen “Informace o stránce“). Pro účely shromažďování a zpracování statistických údajů je provozovatel se společností Facebook společnými provozovateli, přičemž OÚ získané pro tyto účely jsou zpracovávány na základě dohody společných provozovatelů mezi provozovatelem a Facebookem. Dohoda je dostupná na https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum a zde https://cr-cr.facebook.com/help/instagram/155833707900388.

 

Informace o tom, jak máte postupovat v případě uplatnění práva dotčené osoby a další informace o podmínkách zpracování osobních údajů jsou uvedeny v informacích Facebooku a na Instagramu na: https://www.facebook.com/about/privacy/, optout: https://www.facebook.com/settings?tab=ads and https://help.instagram.com/581066165581870?ref=dp a.

 

V případě ostatních poskytovatelů sociálních sítí jsou obdobné údaje uvedeny vždy přímo na jejich stránce v sekci základních dokumentů, které jsou označeny například. jako „Ochrana soukromí“ nebo „Cookies“.

V tabulce jsou uvedeny účely zpracování OÚ, z nichž je zřejmá kategorie dotčených osob, právní základ jejich zpracování, jakož i doba, po kterou bude provozovatel tyto OÚ zpracovávat.

 

Provozovatel nezpřístupňuje osobní údaje žádným třetím osobám jako těm, u kterých to vyžaduje zákon nebo tyto podmínky zpracování osobních údajů. Provozovatel neuskutečňuje přenos osobních údajů do třetích zemí (mimo Evropské unie / Evropského hospodářského prostoru), přenos do třetí země může provádět provozovatel sociální sítě více naleznete na

https://www.facebook.com/about/privacy/https://www.facebook.com/settings?tab=adshttps://help.instagram.com/581066165581870?ref=dp a. Provozovatel nezpracovává osobní údaje pro účely provádění automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

 

V případě, že je při některém z účelů zpracování právním základem pro zpracování osobních údajů smlouva, poskytnutí těchto údajů představuje smluvní požadavek pro plnění ve smyslu předmětné smlouvy. V případě neposkytnutí těchto údajů, není možné uzavření smluvního vztahu, ani následné plnění ze smlouvy. V případě, že je právním základem pro zpracování osobních údajů zákon, poskytnutí těchto údajů je zákonným požadavkem. V případě neposkytnutí těchto údajů, není možné zajistit řádné plnění povinností provozovatel, které jí vyplývají z příslušných obecných právních předpisů.

 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má dotyčná osoba zejména následující práva:

 

 • na základě žádosti vyžadovat od provozovatele potvrzení, zda jsou či nejsou její osobní zpracovávány (přístup k osobním údajům), za jakých podmínek, včetně rozsahu, účelu a doby jejich zpracování a informace o zdroji získání dotčených osobních údajů;
 • na základě žádosti vyžadovat od provozovatele opravu nesprávných nebo neaktuálních osobních údajů, resp. doplnění neúplných osobních údajů;
 • na základě žádosti vyžadovat od provozovatele vymazání/likvidaci osobních údajů pokud:

 

 1. osobní údaje již nejsou potřebné k účelu, ke kterému byly získány nebo jinak zpracovány,
 2. v případech, kdy byly osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a tento souhlas se zpracováním osobních údajů byl odvolán, přičemž neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů nebo jiná zákonná výjimka;
 3. jestliže dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu a nepřevažují žádné oprávněné důvody ke zpracování nebo dotyčná osoba namítá vůči přímému marketingu;
 4. osobní údaje jsou zpracovávány nezákonně;
 5. pro splnění zákonné povinnosti musí být osobní údaje vymazány;
 • na základě žádosti vyžadovat od provozovatele omezení zpracování osobních údajů pokud:

 

 1. dotyčná osoba namítá správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího provozovatele ověřit správnost osobních údajů;
 2. zpracování osobních údajů je nezákonné a dotyčná osoba namítá vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití;
 3. provozovatel již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování osobních údajů, ale potřebuje je dotyčná osoba k uplatnění právního nároku;

 

 • podat návrh na zahájení řízení u Úřadu na ochranu osobních údajů SR.

 

Žádosti v souvislosti s výše uvedenými právy je dotyčná osoba oprávněna uplatnit u odpovědné osoby na adrese dpo@pepco.eu, nebo osobně nebo poštou na adresu provozovatele. Do předmětu e-mailu i dopisu je třeba uvést Ochrana osobních údajů „Sociální sítě“.

 

Odpovědi na uvedené žádosti subjektu údajů nebo opatření přijatá na základě těchto žádostí se poskytují bezplatně. Je-li žádost subjektu údajů zjevně neopodstatněná nebo nepřiměřená, zejména pro její opakující se povahu (opakovaná žádost), má provozovatel právo účtovat si poplatek zohledňující její administrativní náklady na poskytnutí informací nebo přiměřený poplatek zohledňující její administrativní náklady na oznámení, resp. na uskutečnění požadovaného opatření nebo má právo odmítnout na základě takové žádosti jednat.

 

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit přímo na provozovatele, a to na odpovědnou osobu. Zároveň máte možnost obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; web:  https://www.uoou.cz, E-mail: posta@uoou.cz

 

Aktualizováno dne 01.05.2022

Proč se vyplatí nakupovat v Pepco?

Je vám vždy nablízku

Více než 200 prodejen. Jsme vám vždy nablízku.

Vždy nízké ceny

V Pepco najdete vše, co potřebujete a za nízké ceny.

Široký výběr

V Pepco najdete široký výběr výrobků pro sebe, svou rodinu a domácnost.

Nakupujte bez obav

Máte právo vrátit zboží do 30 dnů v libovolném obchodě Pepco na území České republiky.