Hračky -50 % sleva na druhý kus / akce trvá od 15. 5. 2024 do 2. 6. 2024 /

Oblíbené

Můj obchod

0

Oznámení povinného subjektu o způsobech podávaní oznámení na prověření podezření z jednání majícího znaky protiprávního jednání

o identifikačních údajích příslušné osoby pověřené vyřizováním uvedených oznámení

 

Společnost Pepco Czech Republic s.r.o., IČO: 242 94 420, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Nusle (dále jen „povinný subjekt“), tímto v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“), sděluje informace o způsobech podávaní oznámení o možném protiprávním jednání.

Příslušnou osobou určenou k plnění povinností povinného subjektu podle zákona je:

Dáša Fogmeg, externí příslušná osoba, tel. č. +421 947 495 913, adresa pro doručování poštovních zásilek: Nevädzova 6, 821 01 Bratislava;

a

Michaela Macková, zaměstnanec povinného subjektu na pozici Human Resource Business Partner, tel. č. +420 604 182 293, adresa pro doručování poštovních zásilek: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 – Nusle.

Oznamovatelé mohou podat oznámení podle zákona prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému ústně nebo písemně. Ústně mohou oznamovatelé činit svá oznámení telefonicky nebo osobně vůči příslušné osobě. Písemně mohou oznamovatelé posílat své podněty poštovní zásilkou adresovanou povinnému subjektu na adresu příslušných osob uvedenou v tomto oznámení k rukám příslušné osoby (uvedením jejího jména) s dovětkem „důvěrné“ nebo na e-mailovou adresu, která byla zavedena výlučně pro tento účel, a ke které má přístup pouze příslušná osoba. Tato adresa je:

dfogmeg@pepco.eu

Oznamovatelé mohou posílat oznámení i prostřednictvím oznamovacího systému provozovaného smluvním partnerem povinného subjektu, společností FaceUp Technology s.r.o., IČO: 061 42 630, se sídlem Údolní 567/33, Brno-město, 602 00 Brno (dále jen „smluvní partner povinného subjektu“), který je dostupný na webové adrese:

https://www.nntb.cz/c/qpk51ou0

případně mohou oznamovatelé využit i aplikaci smluvního partnera povinného subjektu dostupné v Google Play a App Store.

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osob, které pro povinný subjekt nevykonávají práci v základním pracovněprávním vztahu (pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti) nebo jinou obdobnou činnost (dobrovolnická činnost, odborná praxe, stáž) podle § 2 odst. 3 písm. a), h) nebo i) zákona.

Anonymní podání nejsou považována za oznámení a příslušná osoba je neprošetřuje.

Podrobnosti o podávaní oznámení o možném protiprávním jednání upravuje vnitřní předpis povinného subjektu, a to směrnice o oznamování protiprávního jednání č. 02/2023, která je dostupná v tištěné verzi na každém pracovišti povinného subjektu a na intranetu povinného subjektu.

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím. Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. Příslušná osoba vyrozumí oznamovatele o přijetí oznámení do 7 dnů ode dne jeho přijetí, ledaže oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

Výše uvedené nevylučuje právo oznamovatelů podat oznámení o možném protiprávním jednání Ministerstvu spravedlnosti ČR, se sídlem Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2 (dále jen „ministerstvo“), které plní funkci tzv. externího oznamovacího systému.

Na ministerstvo se lze v této souvislosti obrátit následujícím způsobem:

Bližší informace o podávání oznámení prostřednictvím ministerstva jsou dostupné na https://oznamovatel.justice.cz/.

Proč se vyplatí nakupovat v Pepco?

Je vám vždy nablízku

Více než 200 prodejen. Jsme vám vždy nablízku.

Vždy nízké ceny

V Pepco najdete vše, co potřebujete a za nízké ceny.

Široký výběr

V Pepco najdete široký výběr výrobků pro sebe, svou rodinu a domácnost.

Nakupujte bez obav

Máte právo vrátit zboží do 30 dnů v libovolném obchodě Pepco na území České republiky.